نمونه شماره 4
نمونه شماره 4
نمونه شماره 3
نمونه شماره 3
نمونه شماره 2
نمونه شماره 2
نمونه شماره 1
نمونه شماره 1
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد ناصر طهماسب
نمونه صدای آقا شماره 1
نمونه شماره 8
نمونه شماره 8
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
 نمونه شماره 7
نمونه شماره 7
نمونه شماره 6
نمونه شماره 6
نمونه شماره 5
نمونه شماره 5
نمونه شماره 12
نمونه شماره 12
نمونه شماره 11
نمونه شماره 11
نمونه شماره 10
نمونه شماره 10
نمونه شماره 9
نمونه شماره 9
استاد مینو غزنوی
نمونه شماره 16
استاد ناصر طهماسب
نمونه شماره 15
استاد مریم شیرزاد
نمونه شماره 14
استاد خسرو شمشیرگران
نمونه شماره 13
استاد همت مومیوند
نمونه شماره 20
استاد ناصر ممدوح
نمونه شماره 19
استاد جلال مقامی
نمونه شماره 18
استاد نصرالله مدقالچی
نمونه شماره 17
استاد کیکاوس یاکیده
نمونه شماره 24
استاد منوچهر والی زاده
نمونه شماره 23
استاد داوود نماینده
نمونه شماره 22
استاد ناصر نظامی
نمونه شماره 21
نمونه شماره 2
نمونه شماره 2
نمونه شماره 1
نمونه شماره 1
استاد ناصر طهماسب
نمونه شماره 4
نمونه شماره 4
نمونه شماره 3
نمونه شماره 3
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
نمونه شماره 6
نمونه شماره 6
نمونه شماره 5
نمونه شماره 5
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
نمونه شماره 8
نمونه  شماره 8
نمونه شماره 7
نمونه  شماره 7
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
نمونه شماره 10
نمونه شماره 10
نمونه شماره 9
نمونه  شماره 9
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
نمونه شماره 12
نمونه شماره 12
نمونه شماره 11
نمونه شماره 11
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد مریم شیرزاد
استاد مریم شیرزاد
استاد خسرو شمشیرگران
استاد خسرو شمشیرگران
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد مینو غزنوی
استاد مینو غزنوی
استاد ناصر طهماسب
استاد ناصر طهماسب
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد جلال مقامی
استاد جلال مقامی
استاد نصرالله مدقالچی
استاد نصرالله مدقالچی
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد همت مومیوند
استاد همت مومیوند
استاد ناصر ممدوح
استاد ناصر ممدوح
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد داوود نماینده
استاد داوود نماینده
استاد ناصر نظامی
استاد ناصر نظامی
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد کیکاوس یاکیده
استاد کیکاوس یاکیده
استاد منوچهر والی زاده
استاد منوچهر والی زاده
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
نمونه شماره 3
نمونه شماره 3
نمونه شماره11
نمونه شماره 2
نمونه شماره 1
نمونه شماره 1
نمونه شماره 6
نمونه شماره 6
نمونه شماره 5
نمونه شماره 5
نمونه شماره 4
نمونه شماره 4
نمونه شماره 9
نمونه  شماره 9
نمونه شماره 8
نمونه شماره 8
نمونه شماره 7
نمونه شماره 7
نمونه شماره 12
نمونه شماره 12
انمونه شماره11
نمونه شماره11
نمونه شماره 10
نمونه شماره 10
استاد ناصر طهماسب
استاد ناصر طهماسب
ااستاد مریم شیرزاد
استاد مریم شیرزاد
استاد خسرو شمشیرگران
استاد خسرو شمشیرگران
استاد جلال مقامی
استاد جلال مقامی
استاد نصرالله مدقالچی
استاد نصرالله مدقالچی
استاد مینو غزنوی
استاد مینو غزنوی
استاد ناصر نظامی
استاد ناصر نظامی
استاد همت مومیوند
استاد همت مومیوند
استاد ناصر ممدوح
استاد ناصر ممدوح
استاد کیکاوس یاکیده
استاد کیکاوس یاکیده
استاد منوچهر والی زاده
استاد منوچهر والی زاده
استاد داوود نماینده
استاد داوود نماینده

Copyright (c) 2018 Caro Digital Recording Studio
All Rights Reserved