استاد علیرضا باشکندی
استاد علیرضا باشکندی
استاد ناهید امیریان
استاد ناهید امیریان
استاد منوچهر اسماعیلی
استاد منوچهر اسماعیلی
استاد ناصر احمدی
استاد ناصر احمدی
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد ناصر طهماسب
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد شوکت حجت
استاد شوکت حجت
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
 استاد چنگیز جلیلوند
استاد چنگیز جلیلوند
استاد ابوالحسن تهامی نژاد
استاد ابوالحسن تهامی نژاد
استاد جواد پزشکیان
استاد جواد پزشکیان
استاد افشین زی نوری
استاد افشین زی نوری
استاد بهروز رضوی
استاد بهروز رضوی
استاد فریبارمضان پور
استاد فریبا رمضان پور
استاد خسرو خسروشاهی
استاد خسرو خسروشاهی
استاد مینو غزنوی
استاد مینو غزنوی
استاد ناصر طهماسب
استاد ناصر طهماسب
استاد مریم شیرزاد
استاد مریم شیرزاد
استاد خسرو شمشیرگران
استاد خسرو شمشیرگران
استاد همت مومیوند
استاد همت مومیوند
استاد ناصر ممدوح
استاد ناصر ممدوح
استاد جلال مقامی
استاد جلال مقامی
استاد نصرالله مدقالچی
استاد نصرالله مدقالچی
استاد کیکاوس یاکیده
استاد کیکاوس یاکیده
استاد منوچهر والی زاده
استاد منوچهر والی زاده
استاد داوود نماینده
استاد داوود نماینده
استاد ناصر نظامی
استاد ناصر نظامی
استاد منوچهر اسماعیلی
استاد منوچهر اسماعیلی
استاد ناصر احمدی
استاد ناصر احمدی
استاد ناصر طهماسب
استاد علیرضا باشکندی
استاد علیرضا باشکندی
استاد ناهید امیریان
استاد ناهید امیریان
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد ابوالحسن تهامی نژاد
استاد ابوالحسن تهامی نژاد
استاد جواد پزشکیان
استاد جواد پزشکیان
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد شوکت حجت
استاد شوکت حجت
استاد چنگیز جلیلوند
استاد چنگیز جلیلوند
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد فریبا رمضان پور
استاد فریبا رمضان پور
استاد خسرو خسروشاهی
استاد خسرو خسروشاهی
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد افشین زی نوری
استاد افشین زی نوری
استاد بهروز رضوی
استاد بهروز رضوی
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد مریم شیرزاد
استاد مریم شیرزاد
استاد خسرو شمشیرگران
استاد خسرو شمشیرگران
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد مینو غزنوی
استاد مینو غزنوی
استاد ناصر طهماسب
استاد ناصر طهماسب
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد جلال مقامی
استاد جلال مقامی
استاد نصرالله مدقالچی
استاد نصرالله مدقالچی
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد همت مومیوند
استاد همت مومیوند
استاد ناصر ممدوح
استاد ناصر ممدوح
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد داوود نماینده
استاد داوود نماینده
استاد ناصر نظامی
استاد ناصر نظامی
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد کیکاوس یاکیده
استاد کیکاوس یاکیده
استاد منوچهر والی زاده
استاد منوچهر والی زاده
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد ناهید امیریان
استاد ناهید امیریان
استاد منوچهر اسماعیلی
استاد منوچهر اسماعیلی
استاد ناصر احمدی
استاد ناصر احمدی
استاد ابوالحسن تهامی نژاد
استاد ابوالحسن تهامی نژاد
استاد جواد پزشکیان
استاد جواد پزشکیان
استاد علیرضا باشکندی
استاد علیرضا باشکندی
استاد خسرو خسروشاهی
استاد خسرو خسروشاهی
استاد شوکت حجت
استاد شوکت حجت
استاد چنگیز جلیلوند
استاد چنگیز جلیلوند
استاد افشین زی نوری
استاد افشین زی نوری
استاد بهروز رضوی
استاد بهروز رضوی
استاد فریبا رمضان پور
استاد فریبا رمضان پور
استاد ناصر طهماسب
استاد ناصر طهماسب
ااستاد مریم شیرزاد
استاد مریم شیرزاد
استاد خسرو شمشیرگران
استاد خسرو شمشیرگران
استاد جلال مقامی
استاد جلال مقامی
استاد نصرالله مدقالچی
استاد نصرالله مدقالچی
استاد مینو غزنوی
استاد مینو غزنوی
استاد ناصر نظامی
استاد ناصر نظامی
استاد همت مومیوند
استاد همت مومیوند
استاد ناصر ممدوح
استاد ناصر ممدوح
استاد کیکاوس یاکیده
استاد کیکاوس یاکیده
استاد منوچهر والی زاده
استاد منوچهر والی زاده
استاد داوود نماینده
استاد داوود نماینده

Copyright (c) 2018 Caro Digital Recording Studio
All Rights Reserved