نمونه شماره 04
نمونه شماره 04
نمونه شماره 03
نمونه شماره 03
نمونه شماره 02
نمونه شماره 02
نمونه شماره 01
نمونه شماره 01
نمونه شماره 08
نمونه شماره 08
استاد ناصر طهماسب
نمونه صدای آقا شماره 1
فرانسه نمونه شماره 01
فرانسه نمونه شماره 01
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
 نمونه شماره 07
نمونه شماره 07
نمونه شماره 06
نمونه شماره 06
نمونه شماره 5
نمونه شماره 05
استاد افشین زی نوری
استاد افشین زی نوری
استاد بهروز رضوی
استاد بهروز رضوی
انگلیسی نمونه شماره 05
انگلیسی نمونه شماره 05
عربی نمونه شماره 3
عربی نمونه شماره 03
استاد مینو غزنوی
استاد مینو غزنوی
استاد ناصر طهماسب
استاد ناصر طهماسب
استاد مریم شیرزاد
استاد مریم شیرزاد
نمونه عربی شماره 04
عربی نمونه شماره 04
استاد همت مومیوند
استاد همت مومیوند
استاد ناصر ممدوح
استاد ناصر ممدوح
استاد جلال مقامی
استاد جلال مقامی
استاد نصرالله مدقالچی
استاد نصرالله مدقالچی
استاد کیکاوس یاکیده
استاد کیکاوس یاکیده
استاد منوچهر والی زاده
استاد منوچهر والی زاده
استاد داوود نماینده
استاد داوود نماینده
استاد ناصر نظامی
استاد ناصر نظامی
نمونه شماره 02
نمونه شماره 02
نمونه شماره 01
نمونه شماره 01
استاد ناصر طهماسب
نمونه شماره 04
نمونه شماره 04
نمونه شماره 03
نمونه شماره 03
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
نمونه شماره 06
نمونه شماره 06
نمونه شماره 05
نمونه شماره 05
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
نمونه انگلیسی شماره 04
نمونه انگلیسی شماره 04
نمونه عربی شماره 04
نمونه عربی شماره 04
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
نمونه انگلیسی شماره 05
انگلیسی نمونه شماره 05
انمونه دری شماره 01
نمونه دری شماره 01
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد افشین زی نوری
استاد افشین زی نوری
نمونه فرانسه شماره 01
نمونه فرانسه شماره 01
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد مریم شیرزاد
استاد مریم شیرزاد
استاد خسرو شمشیرگران
استاد خسرو شمشیرگران
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد مینو غزنوی
استاد مینو غزنوی
استاد ناصر طهماسب
استاد ناصر طهماسب
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد جلال مقامی
استاد جلال مقامی
استاد نصرالله مدقالچی
استاد نصرالله مدقالچی
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد همت مومیوند
استاد همت مومیوند
استاد ناصر ممدوح
استاد ناصر ممدوح
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
استاد داوود نماینده
استاد داوود نماینده
استاد ناصر نظامی
استاد ناصر نظامی
نمونه صدای آقا شماره 1
استاد ناصر طهماسب
نمونه شماره 03
نمونه شماره 03
نمونه شماره 02
نمونه شماره 02
نمونه شماره 1
نمونه شماره 01
نمونه  شماره 08
نمونه شماره 08
نمونه  شماره 07
نمونه شماره 07
نمونه  شماره 1
نمونه شماره 01
نمونه  شماره 06
نمونه شماره 06
نمونه  شماره 05
نمونه شماره 05
نمونه  شماره 04
نمونه شماره 04
استاد خسرو خسروشاهی
استاد خسرو خسروشاهی
نمونه شماره 08
نمونه شماره 08
نمونه شماره 07
نمونه شماره 07
استاد افشین زی نوری
استاد افشین زی نوری
نمونه انگلیسی شماره 04
انگلیسی نمونه شماره 04
نمونه عربی شماره 04
نمونه عربی شماره 04
استاد ناصر طهماسب
استاد ناصر طهماسب
انگلیسی نمونه شماره 05
انگلیسی نمونه شماره 05
استاد خسرو شمشیرگران
استاد خسرو شمشیرگران
استاد جلال مقامی
استاد جلال مقامی
استاد نصرالله مدقالچی
استاد نصرالله مدقالچی
استاد مینو غزنوی
استاد مینو غزنوی
استاد ناصر نظامی
استاد ناصر نظامی
استاد همت مومیوند
استاد همت مومیوند
استاد ناصر ممدوح
استاد ناصر ممدوح
استاد کیکاوس یاکیده
استاد کیکاوس یاکیده
استاد منوچهر والی زاده
استاد منوچهر والی زاده
استاد داوود نماینده
استاد داوود نماینده

Copyright (c) 2018 Caro Digital Recording Studio
All Rights Reserved